Права у дјечијој заштити

 • Додатак на дјецу је новчано давање које остварује породица за друго, треће и четврто рођено дијете до 15-те године живота ако су на редовном шкловању ако остварује приход испод нивоа утврђенoг према важећим прописима. Дјеца са сметњама у развоју, дјеца без родитељског старања, дјеца погинулих бораца и дјеца ратних војних инвалида од I до III групе остварују право на додатак без имовинских цензуса.
 • Матерински додатак је право које остварује незапослена мајка за прво, друго и треће дијете ако испуњава имовинске услове утврђене прописима.
 • Право на рефундацију исплаћене нето плате за вријеме кориштења породиљског одсуства припада послодавцу запосленог родитеља до 11 односно 17 мјесеци старости дјетета зависно од редослиједа рођења.
 • Право на помоћ за опрему новорођенчета остварује мајка за свако рођено дијете независно од материјалних услова и редослиједа рођења.
 • Право на рефундацију исплаћене плате за пола радног времена остварује запослени родитељ ако је налазом и мишљењем љекара предвиђена појачана брига и њега дјетета са посебним потребама.
  Друга права по одлукама Владе РС за подршку популационој политици.

ДОДАТАК НА ДЈЕЦУ
МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК

Потребна документација за остваривање права:

 • захтјев,
 • овјерену кућну листу,
 • доказ о незапослености (потврда или увјерење надлежног органа за запошљавање или неки други доказ, овјерена фотокопија здравствене књижице, радничке књижице, потврда да је редован студент…),
 • извод из матичне књиге рођених за сву дјецу,
 • фотокопија личних карата,
 • доказ о висини прихода за све пунољетне чланове који живе у заједничком домаћинству (лична примања за протеклих шест мјесеци прије подношења захтјева, увјерење о катастарском приходу из протекле године, увјерење од управе прихода, копију саобраћајне дозволе за возило, радну машину и потврду о каталошкој вриједности покретне имовине издату од осигуравајуће куће ),
 • потврду о основици за обрачун доприноса за пензијско-инвалидско осигурање за лица за која приход утврђује у паушалном износу,
 • рјешење о разврставању лица ометених у психофизичком развоју и налаз и мишљење надлежне стручне комисије,
 • рјешење о старатељству односно усвојењу,
 • други доказ о спорним члановима.

ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ НЕТО ПЛАТЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА

Потребна документација за остваривање права:
Захтјев послодавца са основним подацима:

 • матични број фирме,
 • адреса, сједиште фирме,
 • број жиро-рачуна,
 • број телефона власника фирме,
 • ЈМБГ за физичка лица,
 • број пореског обвезника,
 • копија рјешења о радном односу и плати породиље или уговора о раду са послодавцем,
 • рјешење послодавца о признатом праву породиљи на породиљско одсуство.
  У рјешењу навести на које се дијете односи по реду рођења, као и вријеме трајања породиљског одсуства, а од тога који временски период породиљског одсуства пада на терет послодавца а који на терет Јавног фонда за дјечију заштиту.
 • дознаке љекара „трудноћа и порођај“(прва и све остале),
 • кућна листа породице породиље,
 • копија личног документа породиље,
 • копија родних листова за сву рођену дјецу,
 • копија извода из МКВ,
 • копија рјешења о регистрацији фирме,
 • копија пријаве о осигурању породиље (за фирму у приватном власиштву),
 • доказ о уплаћеним доприносима за дјечију заштиту,
 • за све раднике у посљедњих годину дана прије отпочињања кориштења породиљског одсуства (рекапитулација плата и копија извода из пословне књиге,
 • списак запослених радника),
 • увјерење послодавца о просјечној плати породиље у посљедњих дванаест мјесеци прије отпочињања кориштења породиљског одсуства,
 • односно за онолико мјесеци колико је породиља остварила плату прије отпочињања породиљског одсуства (приказати бруто доходак, плаћене доприносе и нето доходак исплаћен породиљи).

ЗАХТЈЕВ ПОДНИЈЕТИ У РОКУ ОД 12 МЈЕСЕЦИ РАЧУНАЈУЋИ ОД ДАНА ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД (ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА).

ПРАВО НА ПОМОЋ ЗА ОПРЕМУ НОВОРОЂЕНЧЕТА

Потребна документација за остваривање права:

 • захтјев,
 • копија личних карата за оба супружника,
 • родни лист за новорођено дијете (и осталу дјецу уколико се доказује ред рођења дјеце) ,
 • копија текућег рачуна породиље,
 • изјава о члановима заједничког домаћинства-кућна листа преузета у ЈУ ЦЗС.

ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДИЈЕТЕ ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ РС

Потребна документација за остваривање права:

 • захтјев,
 • копија личних карата за оба супружника,
 • извод из матичне књиге рођених за новорођенче и осталу дјецу као доказ за ред рођења дјетета за које се тражи накнада,
 • копија текућег рачуна породиље,
 • изјава о члановима заједничког домаћинства-кућна листа преузета у ЈУ ЦЗС.

 

ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ИСПЛАЋЕНЕ ПЛАТЕ ЗА ПОЛА РАДНОГ ВРЕМЕНА

Потребна документација за остваривање права:

 • налаз и мишљење доктора медицине,
 • односно надлежне комисије о трајању,
 • почетку и престанку рада с једном половином пуног радног времена,
 • Рјешење о оцјени способности и разврставању дјетета ометеног у развоју (Рјешење Центра за социјални рад),
 • рјешење послодавца о одобрењу рада с једном половином пуног радног времена,
 • доказ послодавца о укупном износу исплаћене нето плате за пуно радно вријеме,
 • уговоре о раду за оба запослена родитеља или рјешење о инвалидности (цивилни или војни инвалид прве или друге категорије) односно одговарајући доказ да незапослени родитељ није у могућности пружити појачану његу и старање о дјетету,
 • доказ да дијете није смјештено у одговарајућу социјано здравствену установу,
 • одлуку надлежног Суда о продуженом родитељском праву за дјецу старију од 18 година.
 • Ова права се утврђују по службенoј дужности на основу документације поднесене за неко од наведених права.