Контакт

ЈУ Центра за социјални рад Источна Илиџа
Отаџбинска бр 1
E-маил:
centarsocradii@gmail.com
Директор
+387(0)57 /310-140
Централа/факс
+387(0)57/310-141