Број: 01-012-767/17                                                                                      Датум: 10.05.2017. године

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 101/04 и 42/05, 118/05 и 98/13) члана 53. Статута општине Источна Илиџа („Службене новине Града Источно Сарајево“ број: 13/05, 32/07 и 13/08), Плана кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2017. години на подручју општине Источна Илиџа број: 02-023-142/17 од 27.04.2017. године, Начелник општине расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за кориштење средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју општине Источна Илиџа

 

Општина Источна Илиџа расписује Јавни позив за унапређење пољопривредне производње за 2017. годину.

Право за добијање неповратних средстава имају:

 • физичка лица са пребивалиштем на општини Источна Илиџа која се баве пољопривредном производњом на општини Источна Илиџа.
 • удружења грађана која су регистрована на територији општине Источна Илиџа.

Сви заинтересовани корисници морају да благовремено поднесу пријаву и испуне услове из Плана подстицаја што се утврђује записником Комисије.

 

Додјела неповратних новчаних средстава вршиће се за: 

 

 1. куповину пластеника

Неповратна новчана средства додјељиваће се у висини фискалних рачуна а максимално:

 • 400,00 КМ за куповину пластеника површине 50 м2 и
 • 800,00 КМ за куповину пластеника површине 100 м2.

2. набавку пољопривредне механизације и опреме

 • подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације односно опреме утврђују се у висини до 30 % од инвестираних средстава и не могу бити већа од 2.000,00 КМ.

 3. засад јагодичастог и бобичастог воћа

Неповратна новчана средства додјељиваће се у висини фискалних рачуна а максимално:

 • за 1 000 м2 јагоде 800,00 КМ (минимално 3000 садница);
 • за 1 000 м2 малине 700 ,00 КМ (минимално 1300 садница);
 • за 1 000 м2 ароније 700,00 КМ (минимално 225 садница);
 • за 1 000 м2 боровнице 700,00 КМ (минимално 225 садница);                                                                                                                                              4. засад дрвенастог воћа
 • за засад јабучастог или коштичавог воћа на једном дунуму 3,00 КМ/ком (најмање 100 садница једне врсте)
 • за засад лијеске по дунуму 5,00 КМ/ком (најмање 50 садница)

5. производњу конзумних јаја

 • 4 КМ по 18- недељној пиленки;
 • минималан и максималан износ на основу којег се може остварити подстицај је набавка 250 кока носиља.

6. производњу меркантилног кромпира

–     за 1 000 мкромпира 200,00 КМ (максимално  200 кг/дунуму).

7. испитивање плодности пољопривредног земљишта    

      –     за један извјештај о извршеној анализи  у висини фискалног рачуна,                                         а  максимално 70,00 КМ

8. развој пчеларства

       –   за једно пчелиње друштво (рој) 50,00 КМ, стим да не може бити више од        250,00 КМ по једном домаћинству

9. набавка пољопривредног календара

       –   набавку ће вршити задруге, удружења која су регистрована на територији              општине  Источне Илиџе. 

Уз пријаву за подстицаје приложити:

 • копију личне карте,
 • доказ о власништву земљишта/простора или уговор о закупу земљишта/простора

(ако земљиште није на подносиоцу захтјева већ на неком од осталих чланова домаћинства потребно је приложити кућну листу о заједничком домаћинству);

 • декларацију као доказ о поријеклу и здравственој исправности садница, кромпира (за подстицај тачка 3,4 и 6),
 • фискални рачун купљених: пластеника, пољопривредне механизације/опреме, садница, кромпира, пиленки (рачуни из 2017. године),
 • потврду од стране ветеринарске установе о здравственом стању на којој ће бити наведен и број пиленки и пчелињих друштава (само за подстицај тачка 5 и 8);
 • изјаву да набављену механизацију односно опрему неће отуђити у наредне три године (само за подстицај тачка 2.);
 • копија рјешења о регистрацији удружења/задруге (за подстицај тачака 1 и 9);
 • потврду од стране Удружења о броју пчелињих друштава (за подстицј тачка 8);
 • рачун о купљеним ројевима (за подстицј тачка 8);
 • доказ о имиреним пореским обавезама на непокретности за 2016. годину;
 • копију картице текућег рачуна.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично у собу 11 или путем поште на сљедећу адресу:

Општина Источна Илиџа

Војводе Радомира Путника број 2

71123 Источно Сарајево

Са назнаком „За јавни позив“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Јавни позив остаје отворен до 31.10.2017. године, а за компоненту пластеника (тачка 1.) мјесец дана по објављивању позива, а биће објављен у дневном листу, на Web страници Општине www.istocnailidza.net и огласној табли Општине.

Напомена: У случају великог броја заинтересованих корисника планирана средства по кориснику могу бити мања од наведених у Плану, а све у циљу реализовања свих примљених захтјева.

Обрасце за пријављивање можете добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Источна Илиџа соба 14. и 15.

Износ подстицаја по једном домаћинству не може бити већи од 2.000,00 КМ.

Приликом додјеле подстицајних средстава под једнаким условима предност ће имати пољопривредни произвођачи -чланови породица погинулих бораца, РВИ и демобилисаних бораца ВРС,цивилне жртве рата.

Ако се планирана средства не буду једнако трошила, средства ће се преливати по потреби и на тај начин би рационално била искориштена сва планирана средства.

Напомена: Право на подстицај неће имати они пољопривредни произвођачи који имају неизмирених обавеза према Општини Источна Илиџа.

За све додатне информације контакт телефон je 057/316-026. 

Захтјев за пчеларство

Захтјев за пласенике

Захтјев за пласенике (удружења)

Захтјев за механизацију

Захтјев за кромпир

Захтјев за коке носиље

Захтјев за јагодичасто воће

Захтјев за дрвенасто воће

Захтјев за испитивање земљишта                                                                     

                                                                                                                       

                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                   Маринко Божовић